Sự kiện bất động sản

Tập đoàn Lã Vọng bị Chính phủ thanh tra các dự án

Tập đoàn Lã Vọng bị Chính phủ thanh tra các dự án

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án nêu tại văn bản số 62/BC-UBND…