Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư mới và chính xác nhất

02/10/2019

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư – Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư – Hợp đồng góp vốn bằng nhà chung cư với độ chính xác cao được nhiều người tin dùng.

Hình thức góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư là một trong những hình thức mang lại tỉ lệ thiệt hại cao hơn các hình thức khác. Vì hình thức góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư chưa có khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Ngoài ra, có thể người góp vốn dễ dàng chịu thiệt hại nếu chủ đầu tư tìm cách để lách luật, trốn tránh thực hiện những nghĩa vụ của mình đối với khách hàng.

Chính vì thế để giảm thiểu thiệt hại các bạn nên chú ý những vấn đề sau để có thể an tâm hơn khi góp vốn bằng căn hộ chung cư:

  • Nên lựa chọn dự án có chủ đầu tư uy tín lâu năm trên thị trường.
  • Hãy chú ý những điều khoản, điều lệ có trong biên bản hoặc hợp đồng.
  • Cần phải hiểu rõ những điều khoản trong hợp đồng góp vốn, đặt cọc,…
  • Và hãy đọc thật kĩ trước khi đặt bút ký tên vào hợp đồng.

Sau đây bds123 xin đưa đưa đến mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư để các bạn có thể tham khảo và sửa dụng:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn(sau đây gọi là bên A) (1):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bên nhận góp vốn(sau đây gọi là bên B) (1):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1: CĂN HỘ GÓP VỐN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................................

............................................................................................................................... (2),

cụ thể như sau:

- Địa chỉ : ...........................................

- Căn hộ số: ...................... tầng ........................

- Tổng diện tích sử dụng: ...................

- Diện tích xây dựng: .........................    

- Kết cấu nhà: ......................

- Số tầng nhà chung cư: ................tầng

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ................................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..................................................)

- Hình thức sử dụng:

               + Sử dụng riêng: ..................................... m2

               + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.....................................................................................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................................. đồng (bằng chữ:...........................................................................................đồng Việt Nam)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này  là: ................ kể từ ngày ........../........../...........

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................

.....................................................................................................................................

ĐIỀU 5: VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

  1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.
  2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng căn hộ theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  1. Bên A cam đoan:

     1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  1. a) Căn hộ không có tranh chấp;
  2. b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

     1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

     1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  1. Bên B cam đoan:

     2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

     2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

     2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU.......

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ĐIỀU.......

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.              

              Bên A                                                                              Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu 1: Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư mẫu 1(tải về)

Tất cả các mẫu hợp đồng mua bán nhà:

Tải mẫu 1: Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư mẫu 1(tải về)

Danh Nguyen

Bds123.vn