Hợp đồng mua bán đất, chuyển nhượng đất đai đơn giản và chuẩn xác nhất

04/09/2019

Hợp đồng mua bán đất, chuyển nhượng đất đai là văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những tài sản trên mảnh đất đó.

Việc mua bán đất và những gì trên mảnh đất đó cần phải thực hiện đúng trình tự và bắt buộc cần phải có hợp đồng mua bán đất, để có thể hợp thức hóa việc mua và bán khi đã có sự đồng ý của bên bán và bên mua.

Đối với tất cả mọi giao dịch hay bất cứ một loại hợp đồng nào, khi đặt bút kí xác nhận chúng ta cần phải lưu ý những điều sau để tránh những rủi ro có thể xảy ra sau này:

Lưu ý 1: Đọc kĩ lại toàn bộ thông tin cơ bản trong hợp đồng.

Lưu ý 2: Xem lại những thông tin bổ sung (nếu có) trong đó quá trình trao đổi giữa 2 bên.

Lưu ý 3: Phải đến cơ quan nhà nước để công chứng hợp đồng, khi đó hợp đồng của bạn mới có đầy đủ tính pháp lí.

Sau đây bds123 xin đưa đến cho các bạn đọc các mẫu hợp đồng mua bán đất, để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần nhé!

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……… tại ……………………………

Chúng tôi gồm có:

I. Bên chuyển nhượng/ nhận đặt cọc (Bên A):Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: ……………………Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: ……………………Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

II. Bên nhận chuyển nhượng/đặt cọc (Bên B):Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: ……………………Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: ……………………Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

III. Người làm chứng (hoặc có thể Bên làm chứng là Công ty):Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: ……………………Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………Địa chỉ:                                ……………………………………………………………………………………….

      Sau khi bàn bạc hai bên chúng tôi đồng ý thực hiện các thỏa thuận sau đây:

  1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng đất tại địa chỉ:…….………………………………………………………………………………………………Thông tin: Chiều rộng: …… m - Chiều dài: …… m - Tổng diện tích: ……… m2Theo Giấy tờ: ………………………………………………………………………………………
  2. Giá chuyển nhượng : ……………………………………… đồng. (Bằng chữ: …………………………………………… )Giá chuyển nhượng trên là giá chuyển nhượng ………………………...………………………….Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc để đảm bao giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: …………………………………………… đồng. (Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… )Số tiền còn lại là: …………………………………………………………………… đồng.(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… )Bên B sẽ thanh toán đủ cho Bên A số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với lô đất nói trên cho Bên B.
  3. Thời hạn đặt cọc theo Giấy thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc này có hiệu lực trong thời hạn ……………. ngày làm việc kể từ ngày ký.
  4. Nếu vì bất kỳ lý do nào Bên A không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.
  5. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các thỏa thuận nêu trên. Nếu có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
  6. Giấy thỏa thuận này được chia làm hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   Bên A                                                                                   Bên B                    

                          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tải mẫu 1: Hợp đồng mua bán đất mẫu 1 (tải về)

Tất cả các mẫu hợp đồng mua bán đất:

Tải mẫu 1: Hợp đồng mua bán đất mẫu 1 (tải về)

Tải mẫu 2: Hợp đồng mua bán đất mẫu 2 (tải về)

Tải mẫu 3: Hợp đồng mua bán đất mẫu 3 (tải về)

Tải mẫu 4: Hợp đồng mua bán đất mẫu 4 (tải về)

Danh Nguyen

Bds123.vn