Hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ, nhà trọ xúc tích, ngắn gọn

07/01/2019

Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ, nhà trọ xúc tích đơn giản mà lại đầy đủ nội dung. Trong quá trình đi tìm phòng trọ để thuê, bạn tìm được căn phòng ưng ý nhưng đôi lúc bạn cần phải hỏi lại người thân hoặc chờ ngày tốt để chuyển đến và bạn cần đặt cọc để chủ nhà giữ lại căn phòng này cho bạn. Hoặc chính chủ nhà yêu cầu người thuê phải đặt cọc để chắt chắn là bạn sẽ thuê căn phòng này. 

Dưới đây là mẫu hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ được Bds123.vn tham khảo nhiều nguồn và biên soạn, hy vọng sẽ giúp ích cho người thuê và cần cho thuê tuân thủ theo quy tắc của hợp đồng nêu ra:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---      

   BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

( Về việc: Giao kết thuê/cho thuê phòng trọ, nhà trọ)

- Căn cứ bộ luật dân sự và bộ luật hình sự nước Việt Nam năm 2005.

- Căn cứ luật thương mại năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

- Căn cứ luật kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà) của nước Việt Nam hiện hành.

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày …../……/20…. Tại địa chỉ:……………………..Tp. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:

BÊN A : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông/bà: ............................................................... Năm sinh:..........................................

CMND số: ....................................... Ngày cấp ............... Nơi cấp .................................

Hộ khẩu: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của toàn bộ căn phòng trọ/nhà trọ nêu tại Điều 1 dưới đây.

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN B : BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông/bà: .............................................................. Năm sinh: ..........................................

CMND số: ...................................... Ngày cấp ............... Nơi cấp .................................

Hộ khẩu: .........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai Bên cùng nhau tiến hành lập biên bản này và thực hiện việc giao nhận tiền đặt cọc theo thỏa thuận bên A cho bên B thuê căn phòng trọ/nhà trọ nêu tại Điều 1 theo các điều, khoản thỏa thuận của “Hợp đồng thuê phòng trọ/nhà trọ” phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cùng với các thỏa thuận quy định sau:

Điều 1: NỘI DUNG GIAO KẾT

Bên A đồng ý cho bên B thuê ….. căn phòng trọ/nhà trọ tại địa chỉ:..................….Tp. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng số .…….. do Ủy Ban Nhân Dân Quận….Tp. Hồ Chí Minh, cấp ngày……./……./……. Cho………………………………………….

- Diện tích cho thuê: Tổng diện tích sử dụng …….. m2 (Rộng…..….m x Dài …. m x ..….tầng).

- Giá cho thuê / tháng:……………………………………………………………………

- Thời hạn cho thuê …….tháng từ ngày ký kết “Hợp đồng thuê phòng trọ/nhà trọ”.

(Sau đây gọi tắt là “Căn phòng”)

Điều 2: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ THỜI HẠN GIAO KẾT

2.1  Bên A đã nhận đủ số tiền do bên B giao là ………………………………. (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..); Tiền đặt cọc này sẽ được bên A hoàn trả lại bên B sau khi ký “Hợp đồng thuê phòng trọ/nhà trọ” chính thức.

2.2  Thời hạn giao kết hai Bên sẽ ký kết “Hợp đồng thuê phòng trọ/nhà trọ” là ……. (…….…..) ngày.

Bắt đầu từ ngày ......../......../ 20.... đến hết ngày ……/……/ 20…..

Điều 3: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

3.1 Cam kết của bên A:

Bên A cam kết căn phòng nêu tại điều 1.1 là tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của mình, các thành viên có quyền đồng sở hữu và sử dụng hoàn toàn đồng ý cho bên B thuê, tại thời điểm hai bên giao kết biên bản này căn phòng nêu trên không bị thế chấp, kê biên hoặc tranh chấp.

Bên A không cho bất kỳ một bên nào khác thuê căn phòng nêu tại Điều 1.1 trong thời hạn giao kết.

3.2 Cam kết của bên B:

Bên B chắc chắn thuê căn phòng của bên A nêu tại Điều 1 trong thời hạn giao kết; Khi thuê Căn phòng không sử dụng phòng thuê để kinh doanh các mặt hàng quốc cấm.

Điều 4: PHẠT DO VI PHẠM CAM KẾT

4.1 Bên A vi phạm cam kết sẽ phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc nêu tại Điều 2.1; Đồng thời bên A phải bồi thường cho bên B một khoản tiền bằng với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A để bên B tìm địa điểm thuê khác.

4.2 Bên B vi phạm cam kết sẽ bị mất toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A nêu tại Điều 2.1 để bên A tìm khách hàng thuê khác.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên xác định hoàn toàn tự nguyện khi giao kết biên bản này, cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều đã thỏa thuận trong biên bản này.

5.2. Nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu trả toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

5.3 Ngoài các điều khoản đã nêu trong biên bản này; các điều khoản khác được thực hiện theo quy định của pháp luât.

5.4 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký; Được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hồ Chí Minh, Ngày …../ …../ 20…..

BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (BÊN A)                BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (BÊN B)

Tải mẫu: Hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ nhà trọ (Tải về)

Tham khảo thêm mẫu: Hợp đồng thuê phòng trọ nhà trọ