Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn, đầy đủ nhất

30/07/2020

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản dính kèm hợp đồng thuê nhà, không có giá trị thay thế hợp đồng mà đây là thỏa thuận được bổ sung giữa bên cho thuê và bên thuê.

Mục lục

Phục lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Bản chất của phụ lục hợp đồng thuê nhà là bản bổ sung cho bản hợp đồng đã ký trước đó, khi bạn muốn bổ sung những quy định một cách chi tiết hơn trong hợp đồng đã ký kết. Phụ lục hợp đồng thuê nhà có giá trị cùng với bản hợp đồng, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê, tránh cho việc chỉnh sữa hợp đồng nhiều lần gây mất thời gian.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà không phải văn bản hợp đồng bắt buộc phải có khi 2 bên ký kết đồng ý thuê và cho thuê nhà. Phụ lục hợp đồng thuê nhà giúp minh bạch hơn giữa 2 bên, tránh trường hợp thỏa thuận bằng miệng có thể gây ra nhiều rủi ro không đáng có.

Ngoài chức năng bổ sung cho bản hợp đồng trước, phụ lục hợp đồng còn có những chức năng khác như: sữa đổi hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà gồm những gì? Sử dụng khi nào?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà được sử dụng khi cần bổ sung hoặc sữa đổi những điều khoản trong Hợp đồng thuê nhà trước đó.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà gồm những điều khoản cơ bản sau đây:

- Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ là căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số bao nhiêu, được ký vào ngày nào

- Ghi rõ thông tin các bên

- Nêu rõ nội dung cần bổ sung hoặc thay đổi

- Thời điểm phụ lục hợp đồng thuê nhà có hiệu lực

- Có đầy đủ 2 chữ ký của bên thuê và bên cho thuê.

Lưu ý: Phụ lục hợp đồng thuê nhà chỉ là văn bản đính kèm Hợp đồng thuê nhà và không thể thay thế Hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý?

Theo Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về phụ lục hợp đồng tại Điều 403:

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Vậy phụ lục hợp đồng thuê nhà hoàn toàn có đầy đủ tính pháp lý, sẽ được pháp luật bảo vệ khi 2 bên xảy ra tranh chấp.

Sau đây bds123.vn xin đưa đến cho các bạn đọc các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần nhé!

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

- Căn cứ theo HĐTN số......................đã ký ngày ....., tháng ....., năm..........

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên....................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY....................................................................................................................

Đại diện: Ông...............................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại: +84............................................ Fax: +84.................................................

Mã số thuế...................................................................................................................

Số tài khoản:................................................................................................................

Tại chi nhánh ngân hàng:...............................................................................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY......................................................................................................................

Đại diện: Ông.................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Điện thoại: +84 ............................................ Fax: +84....................................................

Mã số thuế:....................................................................................................................

Số tài khoản:..................................................................................................................

Tại chi nhánh ngân hàng:.................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐTN số....... về .......................đối với hợp đồng đã ký số ....., ngày.....tháng.....năm........cụ thể như sau:

1.....................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................

4....................................................................................................................................

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành .......... bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ......... bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐTN số..................và có giá trị kể từ ngày ký.........

ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu 1: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 1

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số….

–    Căn cứ theo HĐTN số………… đã ký ngày…….tháng…….năm…………  

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ (Bên A):

Tên: …………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ (Bên B):

Tên: …………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………....

Điện thoại: ………………………………………………………

Số CMND: ………………………………………………………

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng thuê nhà số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày……tháng……năm……….cụ thể như sau:

1. ........................................................................................................................................

..................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

..................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

..................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................

..................................................................................................................

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số: …………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……..

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐTN số…..và có giá trị kể từ ngày ký…………..

ĐẠI DIỆN BÊN A                       ĐẠI DIỆN BÊN B                             

Tải mẫu 2: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 2

Tổng hợp tất cả mẫu

Mẫu 1: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 1

Mẫu 2: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 2

Danh Nguyễn

Bds123