Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

21/08/2020

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là biên bản ghi nhận sau khi đã hoàn thành khối lượng công việc đã ký kết trong hợp đồng xây dựng.

Mục lục

Về bản chất, biên bản thanh lý hợp đồng được xem là văn bản chấm dứt việc công việc cũng như những thỏa thuận của hai bên đã ký kết trong hợp đồng xây dựng trước đó.

Biên bản thanh lý hợp đồng nhằm xác nhận lại những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng xây dựng, từ đó ta có thể căn cứ xem xét cho quá trình hoạt động xây dựng của tổ chức hoặc doanh nghiệp của hai bên được thành công và thuận lợi hay không, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Vậy trường hợp nào sẽ sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng?

Trong quá trình thi công xây dựng, đôi khi cũng sẽ xảy ra một số sự cố không đáng có:

- Theo thỏa thuận của các bên;

- Công việc xây dựng đã hoàn tất;

- Bị đơn phương chấm dứt;

- Do hoàn cảnh thay đổi;

- Sự cố ngoài ý muốn: bị đình chỉ thi công xây dựng hoặc hủy bỏ;

Những lưu ý trước khi ký kết biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là về trách nhiệm ràng buộc mà các bên đã thỏa thuận và ký kết trước đó. Chỉ ra những  yếu tố tồn động hay hậu quả khi thanh lý hợp đồng sẽ gây ra những tổn thất nào cho các bên. Nên trước khi ký kết xác nhận biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng thỳ chúng ta nên chú ý những điều sau đây:

- Đại diện các bên

- Hợp đồng xây dựng trước đó để làm cơ sở so sánh tiến độ công việc

- Xem lại thỏa thuận đã ký kết tại hợp đồng xây dựng trước đó

Ngoài ra, để có thể xác nhận được khối lượng công việc đã hoàn thành thì chúng ta cần có biên bản nghiệm thu công trình để thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm đã đúng với những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng thi công trước đó hay không.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Sau đây là tổng hợp các Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất được bds123 tổng hợp từ nhiều nguồn và biên soạn gửi đến các bạn đọc giả cùng tham khảo:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Hợp đồng xây dựng số ….... ký ……. ngày ……. tháng ..…. năm…….. giữa ..................................................... và………………………………………..…..;
  • Sự thỏa thuận của các bên dựa trên kết quả thực hiện công việc và bàn giao sản phẩm.

Hôm nay, …….ngày…….tháng….năm…….., tại………………………………………………..,

Chúng tôi gồm

1. BÊN A : ………………………………………………………………………………………

Trụ sở                          : ………………………………………………………………………………………

Điện thoại/Fax              : ………………………………………………………………………………………

Người đại diện             : ………………………………………………………………………………………

Số CMND                    : ………………………………………………………………………………………

Nơi cấp                        : ………………………………………………………………………………………

Ngày cấp                     : ………………………………………………………………………………………

Chức vụ                       : ………………………………………………………………………………………

2. BÊN B : ………………………………………………………………………………………

Trụ sở                          : ………………………………………………………………………………………  

Trụ sở                          : ………………………………………………………………………………………

Điện thoại/Fax              : ………………………………………………………………………………………

Người đại diện             : ………………………………………………………………………………………

Số CMND                    : ………………………………………………………………………………………

Nơi cấp                        : ………………………………………………………………………………………

Ngày cấp                     : ………………………………………………………………………………………

Chức vụ                       : ………………………………………………………………………………………

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày..........tháng..........năm.............Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số......../HĐXD- .................................(sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải mẫu 1: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu 1

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng .................. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ......................................................... và Công ty .........................................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊNA: CÔNG TY .............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính                    : …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊNB: CÔNG TY .............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

  • Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………
  • Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
  • Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc

Tải mẫu 2: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu 2

Tổng hợp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Tải mẫu 1: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu 1

Tải mẫu 2: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu 2

Tải mẫu 3: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu 3

Danh Nguyen

Theo Blog Bds123.vn