Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đầy đủ mới nhất

Phục lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản gia hạn thời gian thuê nhà đã hết của hợp đồng thuê nhà đã ký kết trước đó. Việc gia hạn hợp đồng thuê nhà sẽ kéo dài thời gian thuê đến mốc thời gian được thỏa thuận trong phụ lục gia hạn.

Chức năng của phục lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Khi kết thúc Hợp đồng thuê nhà, bên thuê vẫn muốn tiếp tục thuê và bên cho thuê vẫn muốn tiếp tục cho thuê thì 2 bên chỉ cần ký kết vào Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mà không cần phải lập thêm Hợp đồng thuê nhà khác.

Ngoài việc có thể gia hạn thời gian thuê nhà, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm một số thỏa thuận như: giá cả, phương thức thanh, điều khoản mới,….

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với Hợp đồng thuê nhà, không thể thay thế được Hợp đồng thuê nhà trước đó.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cần có những thông tin gì?

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với bản Hợp đồng thuê nhà trước đó, nên nội dung của phục gia hạn hợp đồng không được trái với bản hợp đồng trước đó. Nhưng phụ lục gia hạn hợp đồng cũng cần phải có những thông tin sau:

- Thông tin của bản hợp đồng thuê nhà trước đó

- Thông tin bên thuê và bên cho thuê

- Nội dung của phụ lục gia hạn hợp đồng

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cũng như sự minh bạch của cả hai bên, thì Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng cần phải được công chứng mới phát sinh hiệu lực và được pháp luật bảo vệ.

Sau đây bds123.vn xin đưa đến cho các bạn đọc các mẫu Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần nhé!

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

--------------------------------

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:_____________

- Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

- Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Cho thuê:

Tên:

Trụ sở chính:

GCNĐKKD số:                                                       Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                              Fax:                                

Đại diện bởi:                                                           Chức vụ:

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Thuê:

Tên:

Trụ sở chính:

GCNĐKKD số:                                                       Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                              Fax:                    

Đại diện bởi:                                                           Chức vụ:

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày ……………..… đến ……………..… là ……………..……….. đồng/tháng.

Bằng chữ:

1.3. Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải mẫu 1: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 1

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

--------------------------------

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: …...

Căn cứ hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ phụ lục hợp đồng số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……… tại …..............................................................

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ:

Họ và tên        : …………………………………. 

Sinh ngày        : ….. / ….. / ………

CMND số        : …………………………………

Cấp ngày         : ….. / ..… / ………

Địa chỉ             : ………………………………….….………………………….  

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ:

Họ và tên        : …………………………………. 

Sinh ngày        : ….. / ….. / ………

CMND số        : …………………………………

Cấp ngày         : ….. / ..… / ………

Địa chỉ             : ………………………………….….………………………….  

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết

Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

ĐIỀU 1:

NỘI DUNG

1. Gia hạn thời hạn thuê: từ ngày ….. / ….. / ……… đến hết ngày ….. / ….. / ………. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là ………….. trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày ….. / ….. / ……… đến ….. / ….. / ……… là ..........................................................................................................................................

3. Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số ….. đã ký ngày ….. / ….. / ……… và các phụ lục số ….. không thay đổi.

ĐIỀU 2:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ………

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ….. / ….. / ………, được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải mẫu 2: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 2

Tổng hợp tất cả mẫu

Mẫu 1: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 1

Mẫu 2: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 2

Mẫu 3: Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu 3

Danh Nguyen

Bds123

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên bds123.vn

Bán và cho thuê với bds123.vn
Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
0839.202.123
Trợ giúp đăng tin
0903.642.123
Trợ giúp đăng tin
098.999.7054
Trợ giúp đăng tin
078.615.7689