Cơ quan nào được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán?

30/11/2016

Tại Điều 87 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có nêu nội dung: cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có quyền 'thu phí thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí'? Điều này có đúng không?

Mục lục

ưu Trung Kiên (luu_trungkien2001@yahoo.com)

Trả lời:

Nội dung Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng có nêu quy định: Phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng với quy mô nhỏ) đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách được xác định = Tổng mức đầu tư được phê duyệt (x) mức thu.

Đối với trường hợp này, cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng theo phân cấp ngoài phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC có được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán hay không?

Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng có trả lời như sau:

Điều 3 Thông tư số 176/2011/TT-BXD ngày 6/12/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng với quy mô nhỏ) đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định bằng tổng mức đầu tư xây dựng (x) mức thu. Trong đó, mức phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã bao gồm cả phí cho việc thẩm định thiết kế và dự toán do thiết kế và dự toán là một phần của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

(Theo Báo Xây dựng online)